Mgr. Naděžda Grznárová

Žena - manželka - maminka - speciální pedagog - školský logoped - surdoped - Bobath terapeut - JIAS terapeut

Naděžda Grznárová
Naděžda Grznárová

Jsem speciální pedagog se zaměřením na logopedii a surdopedii, Bobath terapeut a JIAS terapeut. Jsem také certifikovanou lektorkou metody dle Elkonina.

Pracovala jsem jako školský logoped ve speciálních třídách mateřské školy. Nyní působím jako logoped v ordinaci foniatrie v Jihlavě. Mám za sebou specializační vzdělávání v oblasti autismu. V rámci těchto získaných odborností pracuji s klienty s narušenou komunikační schopností a provázím je rozvojem řečových a komunikačních schopností v nejširším slova smyslu.

Ve své terapeutické práci využívám přístupů Bobath terapie a JIAS terapie. Mám v péči i dospělé klienty.

Nejsem klinický logoped ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.)

V poradnách v Jihlavě a Brtnici na Vysočině pracuji dětmi s narušenou komunikační schopností již od roku 2000. Řadu dětí vedu ke správné výslovnosti hlásek. U dětí s opožděným vývojem řeči hledáme v rámci terapie první slova a věty. S dětmi se sluchovým postižením se učíme slyšet všechny zvuky a hlasy z okolí a pak společně znaky nebo slovy pojmenovávat svět a vlastní potřeby. U dětí, které z různých důvodů nemluví (z důvodu tělesného, mentálního, nebo jiného postižení) hledáme jiné způsoby komunikace - ať už si pomáháme obrázky v komunikačním deníku, nebo vhodným programem na tabletu. U těch, kteří mluví, ale nerozumí, hledám cesty k porozumění mluvené řeči. A těm, kteří mluví, dobře rozumí, ale zadrhávají se jim hlásky, slabiky nebo celá slova v ústech se snažím pomoci najít plynulou řeč. V rámci Bobath terapie pomáhám klientům, kteří potřebují pomoci s nácvikem kousání, polykání, sání. V poslední době se zaměřuji na speciální sluchovou stimulaci JIAS, díky které mohu podpořit sluchové vnímání a pozitivně tak ovlivnit řečové schopnosti, ale také čtení a psaní.

Komunikace a schopnost domluvit se činí člověka bytostí samostatnou, svébytnou. Domluvit se, ať už slovy, obrázky nebo znaky - sdělit si vzájemně co cítíme a co potřebujeme. Provázení mých klientů není pro mě jenom "prací", ale tak trochu i vášní a posláním.

Ráda se vzdělávám a inspiruji. Pravidelně se účastním kurzů týkajících se problematiky rozvoje řeči a komunikace v celostním pojetí, surdopedie, psychologie a osobnostního rozvoje.

Co nabízím?

Poradenství a pravidelná péče v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na rozvoj řeči a komunikace

Poskytuji podporu rozvoje řeči a komunikace v nejširším slova smyslu, ve všech jazykových rovinách. Pracuji s klienty od nejútlejšího věku. Využívám hravé metody a formy. Zaměřuji se na práci s dětmi s narušenou komunikační schopností, s ohroženým vývojem, na děti s mentálním, kombinovaným, tělesným postižením a s poruchami autistického spektra.

Surdopedická péče

Specializuji se na práci s dětmi se sluchovým postižením a jejich rodinami. Provázím je od útlého věku. Zaměřuji se na podporu rozvoje komunikačních schopností. Mým cílem je postupně vést děti k verbální komunikaci. Jako podporu využívám alternativní metody komunikace, znak do řeči, Baby Sings, znakový jazyk. V případě potřeby pracuji metodou takzvané totální komunikace - využívám odezírání, daktylní znaky, artikulační znaky, znakový jazyk, mluvenou řeč. To vše se snažím zavádět smysluplně a hravě, podle potřeb dítěte a jeho rodiny.

Bobath terapie

Jako Bobath terapeut pracuji s dětmi s ohroženým vývojem, s kombinovaným postižením, tělesným postižením a s diagnózou dysartrie. Poskytnu podporu v oblasti primárních schopností mluvidel - potíže spojené s kousáním, sáním a polykáním. Podpořím optimální dechový stereotyp a hlasový projev. Zajímám se o klienta celostně a vždy sleduji celkové motorické schopnosti dítěte, jeho potřeby a možnosti rodiny. V případě potřeby konzultuji souvislosti vývoje s fyzioterapeutem. Hledám pro dítě nejlepší vhodný způsob komunikace, ať už formami alternativní a augmentativní komunikace nebo mluvenou řečí.

JIAS terapie

Pro klienty, kteří mají nedostatky ve sluchovém zpracování a na základě toho mají potíže v mluvené řeči (například mají diagnózu vývojové dysfázie nebo dyslálie), ve čtení, v psaní (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) a v pozornosti (ADD, ADHD), nabízím specializovanou sluchovou terapii. Tato individualizovaná terapie navazuje na velmi podrobné vyšetření sluchových funkcí a laterality všech párových orgánů. Spočívá v pravidelném poslechu hudebních souborů, které jsou připraveny klientovi na míru. Tato originální terapeutická hudba stimuluje sluchová centra v mozku, spolupráci mozkových hemisfér a umožňuje ovlivnit řečové a komunikační schopnosti, potíže v psaní, čtení a pozornosti.

Terapie podle Elkonina

Terapeutický program rozvoje jazykových schopností podle Elkonina se zaměřujeme na děti v předškolním věku s rizikem potíží v učení. Máme na mysli a na srdci hlavně děti s oslabenými fonematickými schopnostmi, s dyslálií a vývojovými poruchami řeči (vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči), nepozorné k mluvenému slovu, s oslabenou verbální paměti, s odkladem školní docházky a cizojazyčné.

Program má 33 lekcí po 45 minutách a probíhá hravě a nenásilně. Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti postupně v rámci celého jednoho školního roku poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Vzhledem k hravému charakteru organizace jednotlivých setkání si dítě bude připadat více jako na zábavném kroužku než v terapeutickém programu.


K osobním konzultacím a terapiím se můžeme setkat v poradně v Jihlavě nebo v Brtnici.

Ke schůzce je možné využít i online setkání.

Terapie vedu s ohledem na potřeby každého jednotlivého klienta. Snažím se vždy přinést profesionalitu a lidskost. Hledání různorodých možností a cest na poli komunikace je pro mě zásadní.

 • Další aktivity:

Povídání a semináře pro rodiče na téma narušené komunikační schopnosti (mateřská centra, komunitní školy, organizace pro podporu pěstounských rodin, organizace pro podporu rodin, rané péče, mateřské školy). Téma připravuji podle zakázky a potřeb pořadatelů.

Přispívám do odborných médií jako je Logopedárium a Listy klinické logopedie.

 • Organizace, s kterými spolupracuji:

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, p.o. https://www.msdemlova.cz/ 

Raná péče Třebíč https://www.ranapecetrebic.cz/?archiv=1 

Oblastní charita Jihlava https://jihlava.charita.cz/ 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina p.s., Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. https://cnn-vysocina.cz/o-nas/ 

Centrum AVARE s.r.o., https://www.avare.sk/ 

Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů z.s., https://www.cadbt.cz/ 

Zdůrazňuji, že nejsem klinický logoped ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.)

Profesní vývoj

Čím jsem ve svém profesním životě prošla, kde jsem studovala, pracovala, co dělám a kde se angažuji.

Vzdělání, odborná příprava

 • SPgŠ, Litomyšl 1992 - 1996
 • UP Olomouc, Speciální pedagogika - logopedie, surdopedie , 2006 - 2000
 • Státní zkouška z logopedie a surdopedie
 • Vzdělávání dětí s autismem II. - pokročilí (příprava lektorů), 2015
 • NDT Basic Bobath, 2015-16
 • JIAS terapeut, 2019

Kurzy a semináře

 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina, 2005
 • Kurz VOKS programu I, II 2007 - 2008
 • Myofunkční terapie I, 2008
 • Orofaciální dysfunkce u dětí předškolního věku, 2008
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I, II 2008-2009
 • Logopedická intervence s využitím konceptu Orofaciální regulační terapie, 2009
 • Arteterapie pro práci s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, 2010
 • Kurz k Handle programu I. 2010
 • Kurz bazální stimulace I, II 2010 - 2011
 • Workshop KOUSÁK - využití stimulačních orofaciálních pomůcek, 2019
 • Online kurz pro pokročilejší - rozvoj verbální dovedností podle ABA přístupu, 2021
 • Online kurz Základní - rozvoj spolupráce a komunikace podle ABA přístupu, 2021

Členství v organizacích

 • ČADBT - Česká asociace dětských BOBATH terapeutů
 • ALŠ - Asociace logopedů ve školství

Pracovní zkušenosti

SPC Jihlava - Logoped, surdoped
2000 - 2017
Péče o klienty se sluchovým postižením na celé Vysočině. Individuální práce s klienty, metodické vedení učitelů a rodičů, integrace do škol.
Péče o klienty s narušenou komunikační schopností. Individuální práce s klienty. Metodické vedení pedagogů a rodičů.

Vytvoření metodických příruček:
Logopedická péče u klientů s těžkým narušením komunikační schopnosti.
Integrace dítěte se sluchovým postižením do slyšícího kolektivu.

Spolupráce na projektech při SPC Jihlava, ZŠ Dušejov. Vedení logopedických dílen pro logopedické asistenty. Přednášková činnost.

Logoped ve speciálních třídách MŠ
2017 - nyní
Péče o děti s těžkým narušením komunikačních schopností, ať už jako s primární diagnózou nebo symptomem.
Aplikace metod alternativní a augmentativní komunikace, terapie podle Bobath konceptu.

Soukromá poradna
2006 - nyní
Péče o klienty s narušenou komunikační schopností. Poradenská činnost v oblasti narušené komunikační schopnosti a surdopedie.
Skupinová logopedická terapie v mateřských školách.
Semináře v mateřských centrech, organizacích zaměřených na podporu rodin.

Education Jihlava - Lektorka kurzu pro asistenty pedagoga
2007 - nyní
Školení oborů logopedie a surdopedie.

Charita Jihlava - Logoped.
2016 - 2019
Skupinová a individuální logopedická terapie v rámci projektů Charity, poradenská činnost.

Soukromá vyšší odborná škola sociální.
2016 - nyní
Lektorská činnost pro studenty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Příspěvky do odborných medií
Logopedárium od A do Ž
Listy klinické logopedie

Vytvořte si webové stránky zdarma!