Sluchové postižení

  • "nedoslýchá, špatně rozumí a chybně vyslovuje"
  • "neslyší, nerozumí, nemluví"
  • "má kochleární implantát"

Téma sluchového postižení je velmi široké a rozmanité. Vždy však platí, že sluchové postižení, ať je jakékoliv, nese s sebou určité potíže v komunikaci. Záleží na míře a typu sluchové vady a na způsobu její korekce.


Jaké základní typy sluchového postižení existují?

Podle místa postižení

  • percepční poruchy sluchu
  • převodní poruchy sluchu
  • smíšené poruchy sluchu

Podle stupně sluchového postižení

1. Lehká nedoslýchavost ztráta 20 - 40 dB
2. Středně těžká nedoslýchavost ztráta 40 - 60 dB
3. Těžká ztráta sluchu ztráta 60 - 80 dB
4. Zbytky sluchu ztráta nad 80 dB
5. Úplná hluchota žádné zvukové vjemy

Podle doby vzniku

  • Vrozená
  • Získaná
  • Prelingvální vada - sluchová vada vzniklá před ukončením vývoje řeči
  • Postlingvální vada - vzniklá po ukončeném vývoji řeči

Podpora řeči a komunikace

Terapie se odvíjí od míry a typu sluchového postižení. Dále taky od osobnosti dítěte a jeho mentálních schopností.

U dětí s lehkou nedoslýchavostí se zaměřujeme na podporu sluchu a artikulace. Trénujeme sluch, zařazujeme cvičení na rozlišení jednotlivých zvuků, hlásek, délky samohlásek, počtu slabik. Dítě se se sluchadlem učí slyšet vše, co jen slyšet může. Dále podporujeme artikulaci a nacvičujeme výslovnost hlásek, ve kterých má dítě problémy.

Středně těžké sluchové postižení přináší většinou již významnější potíže v komunikaci. Často vnímáme opožděný vývoj řeči a nedostatky ve všech jazykových rovinách. V terapii se může jevit jako výhodné podpořit komunikaci znakováním a artikulaci daktylem. Využívá se velkého množství obrazového materiálu a didaktických pomůcek. Nacvičuje se cíleně odezírání. Dítě se učí využívat maximálně sluch s využitím naslouchadel.

U dětí s těžkým sluchovým postižením se podporuje takzvaná metoda totální komunikace. Od nejútlejšího věku jsou vedeni rodiče k užívání znakového jazyka. Mluvená řeč je rozvíjena s hmatovou a zrakovou podporou, s postupem věku se využívá u nácviku výslovnosti daktyl. Další nedílnou součástí terapie je odezírání a jeho nácvik. V souvislosti s odezíráním se cvičí od útlého věku systematicky zrakové vnímání. S dětmi je dobré vést od určitého věku obrázkové deníky. Cílem je svět "vizualizovat" - nahradit v co největší míře sluch zrakem.

Kdo pomůže rodině s dítětem se sluchovým postižením?

Zpočátku to bude raná péče. Centrum pro dětský sluch TAMTAM o.p.s. nabízí služby rané péče, která se specializuje na podporu rodin se sluchovým postižením. Poradci rané péče pravidelně jezdí do rodin, vedou rodiče k správnému přístupu k dítěti, vozí a půjčují vhodné pomůcky, poskytují sociální poradenství.
Více na https://www.detskysluch.cz/ 

Jak můžeme pomoci v naší poradně?

Několik let jsem pracovala ve Speciálně pedagogickém centrum v Jihlavě na pozici logopeda - surdopeda. Mojí pracovní náplní bylo zajistit péči klientům se sluchovým postižením.
Ambulantně jsem pracovala s dětmi napříč druhy a stupni sluchového postižení a vedla je k rozvoji komunikačních schopností. Ve většině případů jsem je vedla k verbální komunikaci - tedy mluvení - s využitím speciálních metod práce, postupů a pomůcek.
Dále jsem byla zodpovědná za jejich integraci do škol v rámci celého Kraje Vysočina. Spolupracovala jsem se všemi školami, které integrovali dítě, žáka či studenta se sluchovou vadou napříč všemi stupni školského systému. Pravidelně jsem školila pedagogy v přístupu ke sluchově postiženým žákům, navrhovala individuální vzdělávací plány, vedla veškerou papírovou agendu.
Se Speciálně pedagogickým centrem jsem v blízkém kontaktu a mohu zajistit zprostředkování služeb.
Úzce spolupracuji i se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v Jihlavě, kde mohu rovněž zprostředkovat kontakt.

Ve své soukromé poradně mohu nabídnout individuální surdopedickou péči a komplexní podporu komunikace. K terapii se sluchově postiženými dětmi využívám znakový jazyk, odezírání, daktyl, didaktické pomůcky, velké množství obrazového materiálu. Snažím se v maximálně možné rozvinout verbální schopnosti dítěte a jeho možnost domluvit se mluveným jazykem. Často připravujeme ve spolupráci s rodiči pomůcky šité na míru pro dané dítě.

V roce 2020 jsem přispěla do odborného časopisu Listy klinické logopedie, který byl zaměřený na téma sluchového postižení. Článek "Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem" vychází z mých praktických dlouholetých zkušeností. Můžete si jej přečíst na tomto odkazu: https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202002-0008_therapeutic-specifics-of-children-with-severe-hearing-impairments-and-children-with-cochlear-implants.php 

Vytvořte si webové stránky zdarma!