Afázie

Afázie je získaná porucha řeči, která vzniká na základě poškození mozku. Většinou jsou příčinou cévní mozkové příhody (takzvané mrtvice), tumory, úrazy hlavy a zánětlivá onemocnění mozku. Projevuje se narušením schopnosti používat jazyk v celé jeho šíři. Existuje celá řada typů a různých dělení afázií a to podle toho, která část mozkových struktur je postižena. Jednotlivé typy pak charakterizují různé kombinace projevů této poruchy.

Projevy afázie

Následující projevy se mohou různě kombinovat a projevovat se v různé síle.

  • Neplynulost projevu. Řeč je těžkopádná, pomalá. Klient používá krátké, obsahově chudé věty.

  • Poruchy porozumění. Klient má potíže s porozuměním jednoduchým pojmům, nechápe naše výzvy.

  • Záměna, vynechávání nebo přesmykování hlásek ve slovech.

  • Záměna slov.

  • Žargon. Klient používá slova, která neexistují.

  • Echolálie. Klient opakuje to, co slyší u komunikačního partnera.

  • Agramatismy. Klient má potíže tvořit slova a dávat je do vět ve správných tvarech, pádech, časech.

  • Potíže s výbavností pojmů. Klient si nemůže vzpomenout na jednotlivé pojmy a snaží se je popsat.

  • Potíže se čtením a psaním.

Léčba afázie

V prvé řadě se léčí nemoc, která afázii působí. Péče o takového pacienta by měla být založena na mezioborové spolupráci neurologa, klinického logopeda, foniatra, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, psychologa a sociální pracovnice. Platí, že čím dříve se začne s komplexní péčí, tím větší má efekt.

Schopnost komunikace je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, činí doslova člověka člověkem, a proto by péče logopeda měla přijít co nejdříve. Už několik dnů po vzniku afázie je vhodné začít s obnovováním řečových schopnost. Klinický logoped provede vyšetření fatických (řečových) funkcí a navrhne postup logopedické terapie. Měl by co nejdříve vstoupit do kontaktu s rodinou, protože rodinné zázemí a poučený přístup rodinných členů mohou velmi příznivě ovlivnit následnou reedukaci a rehabilitaci.

Co dělat tady a teď?

Pokud máte někoho blízkého, u něhož se objevují potíže s řečí, které vznikly jako následek mozkové mrtvice, jiného neurologického onemocnění, nebo úrazu a není ještě v péči logopeda, okamžitě se snažte jeho pomoc vyhledat. Vyptejte se zdravotnického personálu, zda na oddělení logoped dochází, nebo zkontaktujte klinického logopeda v nemocnici. Je zapotřebí zdůraznit, že afatik primárně spadá do péče klinického logopeda.

Jak pracuji s afatiky v poradně?

I přesto, že nejsem klinický logoped, mám vždy několik klientů s afázií v péči. Je to z toho důvodu, že logopedická péče o tyto "klienty" či "pacienty" v naší oblasti není kapacitně adekvátně zajištěna. Lidé jsou pak odkázáni na dlouhé cestování za specialistou, nebo se musí spokojit s logopedií přes Skype. V nejhorších případech logopedickou péči úplně vypustí.

Co nabízíme v naší poradně?

V prvé řadě provádím diagnostiku MASKcz, což je Screeningový test afázie, alexie a agrafie. Jedná se o českou verzi The Mississippi Aphasia Screening Test (MAST). Na základě provedené diagnostiky pracuji s klienty v komplexní reedukaci všech jazykových rovin, vedu je k rozvoji kognitivních schopností, pracuji na podpoře pohyblivosti mluvidel, využívám a aplikuji znalosti a zkušenosti z Bobath terapie, dále pak z konceptu Bazální stimulace a Handle terapie.

K terapii využívám řadu pomůcek, jako jsou slovníky pro afatiky, ipad, nejrůznější pracovní listy k podpoře kognitivních schopností. Využívám toho, co má klient rád a s čím rád pracuje.

Pokud je to v mých možnostech, mohu za klientem jezdit domů. Záleží vždy na individuální domluvě.

Odkazy, které by vás mohly zajímat:

https://www.klubafasie.com 

https://neurocentrum.cz/afazie.htm 

https://www.afazie.cz/ 

https://www.proafazie.cz 

Vytvořte si webové stránky zdarma!