Rozvoj jazykových schopností předškolních dětí podle D. B. Elkonina


O metodě

Autorem této zajímavé metody je ruský profesor psychologie D. B. Elkonin, který se věnoval otázkám vývojové psychologie. V sedmdesátých letech společně se svými spolupracovníky přišel velmi nadčasově s neotřelým tréninkem jazykových schopností na bázi fonematického uvědomování. Jeho metoda je aktuálně dále rozvíjena odborníky v mnoha státech Evropy a USA. Dnes se oblastí primární gramotnosti, specificky čtení a psaní, zabývá především kognitivní psycholingvistika.

V podmínkách našeho školství je běžné, že se více zaměřujeme na schopnost čtení jako na zrakovou schopnost. Avšak moderní výzkumy nám ukazují, že zdatný čtenář potřebuje hlavně dobrý jazykový cit, porozumění řeči a rozvinuté fonematické schopnosti v mluveném jazyce. Proto je zapotřebí, aby dítě před výukou čtení a psaní pochopilo systém mluvené řeči. Zvláštní význam se připisuje fonematickému uvědomování – chápání, že slova mají kromě významu zvukovou formu a tu tvoří řetězce plynule vyslovených hlásek. Uvědomování si fonémové struktury slov, jako například identifikování hlásek ve slově ve správném pořadí, hlásková analýza a syntéza, schopnost manipulovat s hláskami, vnímání jejich délky, měkkosti nebo tvrdosti je tak prospěšným základem k hladkému učení čtení, k níž je poté zapotřebí připojit znalost písmen. Metodiku můžeme považovat i za účinnou prevenci dyslexie.

Přidanou hodnotou této metody je, že má přímý vliv na výslovnost jednotlivých hlásek, speciálně pokud dítě vyslovuje hlásky nekonstantně, zaměňuje je nebo některé hlásky nepoužívá, i když už je umí. Dále děti vykazují na konci programu zlepšení v morfologicko-syntaktické a lexikálně-sémantické rovině, mají lepší jazykový cit a kvalitnější sluchovou paměť.

Autorkami české verze jsou přední odbornice v oblasti psychologie a pedagogiky paní M. Mikulajová, M. Nováková Schoffelová, O Tokárová a A. Dostálová. Metodiku nestačilo pouze přeložit, ale adaptovat na český jazyk na základě fonologie a ortografie. Za skvělé převedení a krásné výtvarné zpracování patří autorkám ohromný dík.


Elkonin u nás v poradně Řeč a komunikace

Terapeutický program rozvoje jazykových schopností podle Elkonina se zaměřujeme na děti v předškolním věku s rizikem potíží v učení. Máme na mysli a na srdci hlavně děti:

Program má 33 lekcí po 45 minutách a probíhá hravě a nenásilně. Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti postupně v rámci celého jednoho školního roku poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Vzhledem k hravému charakteru organizace jednotlivých setkání si dítě bude připadat více jako na zábavném kroužku než v terapeutickém programu.

Skupinka dětí je vždy maximálně 6členná, aby se zachovala skupinová dynamika a přitom byla péče ještě dostatečně individuální. Přidanou hodnotou terapeutického programu u nás je, že lektorka je zkušený školský logoped a podpoří v rámci celého roku systematicky i výslovnost dětí. Doma není třeba nic procvičovat a speciálně se něčemu věnovat, pokud někomu výjimečně individuálně něco nedoporučíme.

V jakých oblastech se dítě zlepší?

V závěru terapeutického programu je dítě schopné pracovat s hláskami ve slově, slyšet je, identifikovat je v různých částech slov, kreativně s nimi nakládat – odebírat je, zaměňovat je a nahrazovat je. Umí bezpečně poznat kolik slabik slovo má a ví, kde se přesně nachází dlouhá samohláska. Pozná z kolika hlásek se slovo skládá a rozliší měkké a tvrdé hlásky. Během celého roku se zlepšuje v krátkodobé pracovní paměti, v abstraktním myšlení, v pozornosti a ve spolupráci ve skupině.


Elkonin v Jihlavě ve zkratce

 • 33 hravých terapeutických setkání
 • 1x za týden vždy 45 minut
 • maximálně 6 dětí ve skupině

U dětí rozvíjíme:

 • předčtenářské schopnosti
 • fonemické uvědomování a rozlišování
 • správnou výslovnost
 • sluchovou paměť
 • jazykový cit
 • schopnost kooperace
 • soustředění
 • abstraktní myšlení

Ceník 

 • Cena celého programu, sestávajícího z 33 lekcí po 45 minutách je 8.250 Kč. Cena jedné lekce je 250 Kč
 • Hláskář – pracovní sešit v hodnotě 330 Kč je již zahrnutý v celkové ceně.

Program nelze platit po jednotlivých lekcích. Částku je zapotřebí uhradit před začátkem programu. Je možné ji rozdělit do dvou splátek.


Program 2024 - 2025

Předběžně plánujeme setkání každý čtvrtek 45 minut přibližně mezi 14. a 17. hodinou. Detaily domluvíme se zájemci. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, nejdéle však do konce srpna. V září se uskuteční informační on-line schůzka. Setkání budou probíhat v poradně Řeč a komunikace v Jihlavě.


Máte zájem o program podle Elkonina? 

V případě zájmu přihlásit své dítě do terapeutického programu pro děti ohrožené školním neúspěchem ve čtení a psaní, vyplňte, prosím, krátký kontaktní formulář. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!