Dyslálie, šišlavost, patlavost

Dyslálie, šišlavost, patlavost
Dyslálie, šišlavost, patlavost

Jak může dyslálie znít?

 • "některé hlásky vyslovuje špatně"
 • "nahrazuje některou hlásku hláskou jinou"
 • "vyslovuje R v krku"
 • "dává jazyk mezi zuby"
 • "šlape si na jazyk"
 • "šišlá, patlá"

Dyslálie je známá a v dětském věku nejčastější porucha výslovnosti hlásek. Můžete ji také znát pod názvem šišlavost, nebo patlavost.

Do určitého věku je naprosto normální, že dítě špatně vyslovuje - šišlá. Řeč se od narození postupně vyvíjí. Dítě se učí rozumět mluvené řeči, hraje si s hlasem, brouká si, trénuje mluvidla, ukazuje první gesta, vyslovuje první slova. Artikulace jednotlivých hlásek se vyvíjí postupně od jednodušších ke složitějším. Jak vypadá průměrný vývoj jednotlivých hlásek, si můžete prohlédnout v následující tabulce. Do šesti let hovoříme o takzvané fyziologické dyslálii.

Jaké jsou projevy?

Mohou se objevovat v různé intenzitě a v různém rozsahu.

 • dítě nahrazuje složitější hlásku hláskou jednodušší např: maso/mato, pere/pele, tatínek/kakínek

 • vynechává hlásku např: kakao/aao, pole/poe

 • chybně tvoří hlásku - R/zadní krční R, CSZ - s jazykem mezi zuby

Dá se špatná výslovnost některé hlásky zdědit?

Můžeme s jistotou říct, že špatná výslovnost té či které hlásky se zdědit nedá. Lze ovšem získat po našich předcích určitou dispozici - například menší obratnost mluvidel. Tuto schopnost si můžete připodobnit ke zručnosti. Někdo je zručný a manuálně šikovný aniž by cokoliv trénoval, v opačném případě bychom mohli říci, že je někdo nešika, i přes snahu a trénink. Podobně to funguje i v oblasti úst a jejich schopnosti se rychle a přesně hýbat, tak jak hlásky velí.

Samozřejmě, že velkou roli hraje i osobní a každodenní příklad rodiče. Pokud nejbližší členové rodiny vyslovují chybně některé hlásky, dítě jejich artikulaci snadno okouká a odposlouchá (podobně jako specifickou intonaci řeči, slovní zásobu atd.).

Proč dítě špatně vyslovuje?

Do určitého věku je "šišlavost" normální. Můžeme říci, že výslovnost není chybná, nýbrž že je "nedovyvinutá". Do šesti let by se ovšem výslovnost měla doladit.

Co vše hraje roli? Jaké mohou být příčiny?

 • určitá rodinná dispozice

 • nedostatek správných podnětů ze strany rodiny a blízkého okolí

 • souvislost s další diagnózou - nedoslýchavostí, mentálním postižením...

 • rodičovský vzor

 • pohyblivost mluvidel

 • zvětšená nosní mandle

 • správné slyšení a rozlišení jednotlivých hlásek - fonematický sluch, potíže v e sluchovém zpracování

 • ortodontické problémy - vady skusu

Co to je fonematický sluch?

Nesouvisí nijak se sluchovým postižením. Dá se říci, že dítě má spíš potíže ve sluchovém zpracování slyšeného. Obtížně rozlišuje podobně znějící hlásky - např. DTN a ĎŤŇ, sykavek CSZ a ČŠŽ, znělé a neznělé hlásky nebo hlásky zvukově podobné (např. K a T). Pokud dítě nemá rozvinuté sluchové zpracování, bude ve výslovnosti těchto hlásek pravděpodobně často chybovat a i přes jejich trénink nebude mít uspokojivý výsledek. Nezralost fonematického sluchu může být důvodem k odkladu školní docházky. Nepříznivě může ovlivnit schopnost číst a psát.

Fonematický sluch se dá dobře vytrénovat.

Kdy jít k logopedovi?

To je velmi ošidná otázka a je těžké na ni univerzálně odpovědět. Prohlédněte si tabulku vývoje výslovnosti hlásek a zkuste si odpovědět, jak na tom je vaše dítě s výslovností vzhledem k věku. Pokud vnímáte výraznější opoždění, pak se raději objednejte na konzultaci ke svému klinickému logopedovi.

Kontakty najdete zde: https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost-adresar-logopedickych-pracovist

Co nabízíme v naší poradně?

Nabízíme vám program pro rozvoj řeči a komunikace šitý na míru. Terapii přizpůsobujeme věku a osobnosti klienta. Využíváme nejrůznější pomůcky a obrazový materiál a pracujeme formou hry. Řadu pomůcek a her zapůjčujeme domů k domácí práci. Pokud má dítě výrazné problémy ve sluchovém zpracování a potažmo ve fonemickém sluchovém vnímání, pak nabízím speciální sluchovou terapii - JIAS terapii.

K tématu dyslálie jsem napsala článek pro časopis Průvodce společným vzděláváním s názvem "Tonev" i "lokoběžka" aneb když žák špatně vyslovuje: Jak si poradit s dyslálií? . Celý článek si můžete přečíst kliknutím níže. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!