Bobath terapie

Bobath koncept vytvořili manželé Berta a Karel Bobathovi, profesí fyzioterapeutka a neurofyziolog. Konceptu zasvětili celý život a podařilo se jim vybudovat unikátní specializované centrum v Londýně. Je to neurovývojová terapie (Neurodevelopmental Treatment - NDT), která se soustřeďuje na práci s klienty, pacienty, kteří mají porušenou nebo poškozenou centrální nervovou soustavu.

Je velmi prakticky a funkčně zaměřená a vychází z poznatků, že jedna dosažená aktivita připravuje druhou. Jako celek je Bobath přístup velmi hravý a dynamický, vždy jde ruku v ruce s klientem, jeho rodinou a jejich potřebami. Kvalita života pacienta je pro Bobath terapeuta zásadní.

Primárně je Bobath koncept fyzioterapeutickým konceptem. Protože však vnímá propojenost senzomotorických funkcí, pohybových stereotypů a vzorů do oblasti sebeobsluhy, běžného fungování v životě a ve vysoké míře i do oblasti řečových a komunikačních schopností, má ve svém týmu vždy kromě fyzioterapeuta i ergoterapeuta a logopeda.

Bobath terapeut - logoped se zaměřuje na vazbu pohybového vývoje na fonaci, dýchání, motoriku a koordinaci pohybů mluvidel a celé orofaciální oblasti. Řeší primární funkce mluvidel a to kousání, sání a polykání. Vyšetřuje kvalitu těchto primárních funkcí a hledá terapeutické cesty k podpoře a nácviku sání, kousání a polykání. Využívá celou řadu pomůcek, které pomáhají k lepšímu vnímání dutiny ústní a oblasti kolem mluvidel, stimuluje jejich správnou aktivitu a harmonizuje celý proces příjmu tekutin a potravy. Dále se zaměřuje na podporu správného dýchání přes speciální stimulace, masáže, práci s pohybem a propojení s fonací. Vzhledem k tomu, že podpora a navození mluvené řeči někdy není fyziologicky možná, tak hledá s klientem a jeho rodinou možnosti alternativních forem komunikace. S klientem ji nacvičuje, provází rodinu a vede je k využívání alternativní komunikace v konkrétních situacích. Může být partnerem pro mateřskou, nebo základní školu a pomoci v organizaci příjmu tekutin, potravy a komunikace.

V roce 2015 jsem absolvovala kurz Basic Bobath kurz NDT jako logoped. V rámci Bobath terapie poskytuji odbornou péči dětem s dysfagií, dysartrií, symptomaticky narušenou komunikační schopností a dětem s potřebou alternativní a augmentativní komunikace.

Jsem členem České Asociace Dětských Bobath Terapeutů.

https://www.cadbt.cz/

Více informací najdete zde:

https://www.cadbt.cz/

https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/bobath-koncept

Vytvořte si webové stránky zdarma!