Vývoj řečových schopností
do 6 let věku dítěte

Je všechno v pořádku? Máme už jít k logopedovi? Přehled vývoje řečových schopností dítěte vám může být vodítkem. Protože vývoj řečových schopností dítěte úzce souvisí s úrovní motoriky mluvidel, správným dýchání a sluchovým vnímáním, zmiňuji v našem přehledu i tyto schopnosti.

Období mezi narozením a prvním rokem nazýváme předřečové období. Vlastní řečové období začíná vyslovením prvního slova, kolem prvního roku.

Před narozením

 • Už v prenatálním období vývoje trénuje plod oblast mluvidel a obličeje. Je prokázané, že dítě polyká plodovou vodu, olizuje pupeční šňůru, cumlá si palec.

 • Vnímá celou řadu akustických podnětů.

 • Již v bříšku pozná plod hlas své maminky.

Narození

 • Křik je prvním hlasovým projevem dítěte. Je zpočátku reflexní a není výrazem určitého nedostatku. Souvisí s nástupem plicního dýchání.

 • Malé novorozeně většinou dýchá nosem. Dechová frekvence je vyšší. Zdravý novorozenec dýchá v klidu asi čtyřicet vdechů a výdechů za minutu. Postupně se dýchání zpomaluje. Dospělý vdechne zhruba šestnáctkrát za minutu.

 • Sací reflex. Dotekem bradavky na sacím bodě, který je umístěný na rozhraní tvrdého a měkkého patra se vyvolá pohyb jazyka.

 • Hledací reflex. Dotek rtů, okolí úst nebo tváře vyvolá u dítěte otevření úst, otáčení hlavy ze strany na stranu a vyplazení jazyka přes dolní dáseň.

 • Polykací reflex. Vyvolá jej mléko ze zadní poloviny jazyka.

 • Saje a polyká tekutou potravu.

 • Pozná hlas své maminky.

 • Dává přednost tónům před šumy.

 • Reaguje dříve na hlas než na zvuk zvonku.

2 - 3 týdny

 • Objevuje se úsměv jako výrazový pohyb. Je to jakási vrozená výrazová mimická šablona.

 • Upřednostňuje lidský hlas před ostatními zvuky.

4 - 5 týdnů

 • Usmívá se na podnět.

6 týdnů

 • Křik dostává citové zabarvení. Dítě jím projevuje svou vůli. Nejprve vyjadřuje nepříjemné pocity (tvrdý hlasový začátek), později příjemné (měkký hlasový začátek).

3 měsíce

 • Broukání. Objevují se hrdelní zvuky (podobné CH, K, G), poté "přední" hlásky (P, B, T, D), samohlásky. Při broukání se objevuje větší rozmanitost zvuků, což souvisí se změnami v utváření rezonančních dutin, ústní a hltanové dutiny.

 • Vokalizuje jako výraz potěšení a rozladění.

 • Směje se.

 • Začíná spojovat ruce a vkládá je do úst - často hřbet ruky.

 • Zkoumá dutinu ústní.

4 - 6 měsíců

 • Pudové žvatlání. Jde vlastně o hru dítěte s řečovými orgány. Ozývají se různé zvuky podobné hláskám či slabikám. Nejde o nápodobu mluvené řeči blízkých lidí, jedná se pudově podmíněnou hru s hlasem a mluvidly. Všechny děti napříč světem žvatlají v tomto období stejně.

 • Přestává na chvíli plakat, slyší-li lidský hlas.

 • Hlasitě se směje při pohybových hříčkách.

 • Otáčí se za zvukem do stran.

 • Pláče, když se lekne nepříjemného, nebo příliš intenzivního zvuku.

6 - 8 měsíců

 • Dítě již začíná vědomě napodobovat zvuky mluvené řeči z okolí.

 • Napodobuje výrazy obličeje a gestikulaci.

 • Snaží se napodobit shluky hlásek, lépe ale napodobuje melodii a rytmus.

 • Nebrouká si jen pro sebe, ale reaguje hlasem na blízké okolí.

 • Mělo by začít konzumovat kašovitou stravu.

 • Začíná mít bohatší chuťové zážitky (ovoce, zeleninové polévky, mléčné kaše), čímž se stimuluje citlivost v dutině ústní.

 • Začínají se rozvíjet laterální pohyby jazyka (pohyby do stran).

 • Všechno testuje ústy.

 • Hledá pohledem náhle vzniklý zvuk.

10 měsíců

 • Nerozumí obsahu slova, ale ve spojení s melodií, mimikou a konkrétní situací již rozumí.

 • Reaguje na hříčky typu: paci paci, jak jsi veliký, udělej pápá...

 • Pozná členy rodiny.

 • Pláče, když rodiče odcházejí.

 • Křičí, aby upoutalo pozornost.

 • Reaguje na vlastní jméno.

 • Má rádo hudbu. Pohybuje se do rytmu.

 • Pláče, když mu odejmeme oblíbený předmět, nebo činnost.

 • Testuje vše ústy.

 • Je schopné konzumovat samostatně piškot.

 • Pije samo z hrnečku se savičkou.

 • Je krmeno kašovitou stravou s kousky.

12 měsíců

 • Objevují se první slova ve formě citoslovcí.

 • Pojmenuje náznakem členy rodiny (např. "mama" - máma, "tata" - táta, "dede" - děda).

 • Napodobuje intonace vět, které slyší.

 • Snaží se přibližně opakovat některá slova.

 • Gestikuluje, nebo se hlasově projevuje, aby vyjádřilo přání, nebo potřebu.

 • Rozumí známým slovům a často používaným krátkým větám.

 • Splní jednoduchý pokyn - dej, přines...

 • Hledá ukrytý zvuk.

 • Kouše samostatně rohlík.

 • Rádo se prohrabává v jídle.

 • S pomocí dovede lžičku se soustem (krémovitá hustota) do úst.

1 - 2 roky

 • Hraje si se slovy. Často opakuje oblíbená slova.

 • Užívá velké množství samohlásek a souhlásek při žvatlání a breptání.

 • Mluví vlastním žargonem. Když si hraje, užívá nesrozumitelné zvuky a slova.

 • Řečový projev je málo srozumitelný s výjimkou několika slov.

 • Rozumí jednoduchým větám.

 • Na začátku období umí kolem 3 srozumitelných slov, na konci období až 50 srozumitelných slov.

 • Ukazuje na známé předměty. Snaží se je jmenovat.

 • Ukazuje základní části těla.

 • Odpovídá na otázku: Co je to?

 • Umí použít přivlastňovací zájmena - můj, moje.

 • Jmenuje základní zvířata citoslovcem. Např. bů, mé, pipi...

 • Doplňuje slova do známých básniček.

 • Experimentuje se lžičkou. Dokáže se nakrmit hustší krémovitou stravou z hlubší misky.

 • Žvýká potravu.

 • Pije z hrnku, který drží oběma rukama.

2 roky

 • Rozumí asi 300 slovům.

 • Aktivně používá 50 srozumitelných slov.

 • Začíná spojovat dvě slova do jednoduché věty.

 • Používá jednoduchá slovesa.

 • Používá základní přídavná jména. Např. malý/velký

 • Říká si svým vlastním jménem.

 • Poslouchá krátké pohádky a básničky.

 • Rozumí základním předložkám - v, na

 • Rozumí základním příslovcím - nahoře, dole, vzadu...

 • Říká "ne".

 • Rádo si prohlíží knihy s obrázky a komentuje je.

 • Snaží se přibližně opakovat jednoduché básničky.

 • Samo pije z hrnku.

 • Po nácviku umí smrkat.

2 - 3 roky

 • Rozumí asi 500 slovům.

 • Aktivně používá 200 srozumitelných slov.

 • Odpovídá na otázky typu: Kde....? Kdo....?

 • Odpovídá na otázky typu: Co kdo dělá?

 • Rozvoje komunikační řeči. Dítě se učí její pomocí dosahovat drobné cíle. Vidí, že pomocí řeči může usměrňovat dospělé a stále častěji s nimi komunikuje.

 • Ptá se: Co to je?

 • Začíná skloňovat.

3 roky

 • Rozumí asi 900 slovům.

 • Aktivně používá 500 srozumitelných slov.

 • Používá zájmena typu "já, můj, ty", objevuje se i "on, ona, ono".

 • Užívá množné číslo.

 • Aktivně používá přídavná jména malý, velký, základní barvy.

 • Klade jednoduché otázky.

 • Začíná používat minulý čas.

 • Pamatuje si často používané obraty v rodině a užívá je.

3 - 4 roky

 • Rozumí přibližně 1200 slovům.

 • Aktivně používá asi 800 slov.

 • Řeč se stává srozumitelnou.

 • Dochází k zpřesňování gramatických struktur.

 • Říká krátkou básničku.

4 - 5 let

 • Rozumí až 2000 slovům.

 • Aktivně používá až 1500 slov.

 • Klade otázky Proč? Jak? Kde? Kdy?

 • Vede dlouhé konverzace.

 • Zpívá písničky, recituje básničky.

 • Vypráví příběhy, mísí svět reality a fantazie.

 • Vytváří souvětí.

 • Užívá všechny slovní druhy.

 • Řeč používá k tomu, aby poznávalo svět.

V dalším období dochází k rozvoji slovní zásoby, zpřesňování obsahu slov, gramatické stránky řeči a dokončení vývoje artikulace - výslovnosti jednotlivých hlásek.

Při tvorbě tohoto přehledu jsem čerpala z těchto materiálů: Lidské tělo, 1992; Lechta, V., 2002; Klenková, J., 2000; Sovák, M., 1978; Škodová, E., Jedlička, I., 2003; Matějíčková, E., 2008.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!