JIAS terapie

JIAS (Johansen Individualised Auditory Stimulation), česky Johansenova sluchová stimulace k rozvoji sluchového vnímání. Zjednodušeně řečeno se jedná individualizovaný sluchový trénink, který je určený k podpoře řeči, komunikace, čtení a koncentrace. Každému jednotlivému klientovi je sestavena speciální hudba tak, aby stimulovala jeho sluchové schopnosti.

Co je JIAS?

JIAS - Johansenova sluchová stimulace k rozvoji sluchového vnímání

Jednoduše řečeno se jedná se o individualizovaný sluchový trénink, který je určený k podpoře řeči, komunikace, čtení a koncentrace. Každému jednotlivému klientovi je sestavena speciální hudba tak, aby stimulovala jeho sluchové schopnosti.

Jak funguje?

Velmi oceňuji, že je to metoda, která umožňuje přistupovat ke každému klientovi naprosto individuálně. Řekněme, že je každému sestavená na míru, podle jeho obtíží a podle naměřeného audiogramu.

Na prvním setkání terapeut provede podrobnou diagnostiku sluchových funkcí. Ta spočívá v naměření podrobného audiogramu na jedenácti frekvencích. Dále zjistíme, jak je na tom klient s lateralitou a zajímá nás, jaké další obtíže nebo zvláštnosti má v řeči, v chování, ve škole atd.

Diagnostika je odeslána do specializovaného centra, kde je klientovi na míru připravena unikátní hudba. Tuto hudbu klient poslouchá každý den deset minut po dobu šesti až osmi týdnů. Pak přichází na kontrolu ke svému terapeutovi. Ten opět provede podrobné měření sluchu a zajímá se o změny v pořízeném audiogramu, v řeči a v chování klienta.

Nikdy nevíme, jak dlouho bude proces sluchové stimulace trvat. To závisí na postupných změnách v audiogramu, v chování a řeči klienta. Řekněme, že proces je potřeba realizovat v řádu měsíců - přibližně v rozmezí třech a dvanácti měsíců.

Pro lepší pochopení fungování JIAS terapie se podívejte na toto video. A chcete-li větět ještě více, o této metodě jsme napsali článek do odborného sborníku Logopedárium. Článek je k přečtení zde.

Komu je JIAS terapie určena?

Stimulace je určena pro klienty, kteří mají potíže ve sluchovém zpracování. To se může projevit v několika oblastech.

1. Ve slyšení - poruchy sluchu, přecitlivělost na zvukové podněty

2. V pozornosti - problémy s pracovní a sekvenční pamětí, lehká vyrušitelnost, hyperaktivita, neschopnost soustředit se na jeden zvukový podnět

3. V řeči - opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, některé typy dyslálií, koktavost

4. V psaní - zapomínání háčků a čárek, chyby v rozlišení i/y, neschopnost dělit slova na slabiky, na hlásky, přehazování hlásek, zapomínání na některé hlásky nebo jejich záměna

5. V čtení - záměny písmen, slabik, nedostatečné porozumnění čtenému textu

6. V psychosociální rovině - sebedůvěra, sociální kontakty, zapojení do společnosti

Význam sluchu pro člověka

Sluch je první smysl se kterým se ráno probouzíme a poslední se kterým večer uléháme. Ráno nás budí zvuk budíku a večer když ulehneme a zavřeme oči, stále ještě pracuje sluch a hlídá jestli je kolem nás všechno v pořádku a jestli můžeme klidně usnout.

Je naprosto zásadní pro rozvoj řeči a komunikace. Malé dítě se dívá na obličej maminky, poslouchá její hlas a spojuje si to, co říká s tím, co se něj kolem děje. Rodiče pojmenovávají svět okolo sebe, co vidí, co dělají s dítětem a děťátko tak postupně rozklíčovává jednotlivá slova a zvuky. Napodobuje je a zkouší je vyslovovat. Slyší samo sebe a má radost ze zvuků, které vydává. To ho motivuje zkoušet víc a víc, hrát si s hlasem a s mluvidly. Až přijde k prvním slovům a krátkým větám.

Díky sluchu nasáváme všechny informace o našem okolí, o světě. Malé zdravé dítě je jako houba. Nasákne svoji mateřskou řeč a díky ní postupně nasává informace. Postupně se dozvídáme informace o nás, o naší rodině, o našem blízkém i vzdálenějším okolí. Víme, že tráva je zelená a naše zeměkoule obíhá okolo slunce, že babička je tátova maminka, a že když se stane něco vážného máme volat 112. A to vše se dozvíme tak, že nám to někdo řekne, nebo že si to přečteme, nebo že informaci někde slyšíme. Všechno je to automatické a jasné. Avšak v případě, že vyskytne na sluchovém příjmu nějaký problém, pak se celý proces, jindy hladký a nekomplikovaný, zbrzdí, zastaví, ovlivní jiné další procesy.

V posledním čase mě hodně zajímá sluchové vnímání mých klientů - menších i větších. Mám v péči děti se sluchovým postižením - s nedoslýchavostí nebo s hluchotou. Ale ty teď nemám na mysli. Myslím na klienty, kteří mají sluchové ústrojí v pořádku a slyší. Lékařská zpráva z vyšetření sluchu neukazuje na žádný problém. Tito klienti ale třeba nevnímají rozdíly mezi některými sykavkami, neslyší délku samohlásek a slabik, nedokážou zachytit první nebo poslední hlásku ve slově, párové znělé a neznělé souhlásky jim znějí stejně, nerozliší hranice slov, nevnímají odkud přichází zvuk, nezapamatují si dvě slova jdoucí za sebou atd... Ptáme se tedy, kde jsou ukryté potíže?

Příčina je v problematickém sluchovém zpracování.

Jaké nesou tyto potíže následky jsou zřejmé. Pokud je sluchové vnímání narušené nebo opožděné a děti tedy úplně nevědí, co slyší, tak i později začínají mluvit. Když mluvit začnou, tak často umí napodobit velkou řadu zvuků a slov, ale různě hlásky zaměňují. Také se stává, že to, co jednou vysloví výborně pak neumí zopakovat. Lehce zaměňují podobné hlásky. Ve škole se nedostatky ve sluchovém zpracování projevují v potížích s psaním a čtením. Děti zaměňují hlásky, některé hlásky vynechávají, mají problém rozlišit hranice slov a vět. Chybně dělají čárky nad samohláskami. Může se stát, že namísto PEC slyší PEČ, místo MÍSA slyší MÍZA a pak i chybně píšou a čtou.

Výsledkem popsaných obtíží je selhávání v celém školním procesu. Vzhledem k tomu, že celý vzdělávací proces je založený na řeči - ať již psané, čtené nebo mluvené, tak je zřejmé, že dítě i po všech stránkách nadané a bystré může fatálně selhávat.

Dále nedostatky ve sluchovém vnímání výrazně zatěžují sociální stránku. Lidé jsou tvorové společenští a komunikace je pro tvoření vztahů zásadní. Nejistota v tom, co slyším a říkám zásadně ovlivňuje sebedůvěru v kontaktu s ostatními lidmi.

Sluchové zpracování

I přes zdravý sluch, může být schopnost dítěte dobře a správně poslouchat, tedy správně zpracovat slyšené, narušená.

Sluch je schopnost slyšet, je to smysl. Jedná se fyziologickou schopnost ucha a mozku přijímat zvuk. Schopnost slyšet je vrozená, pokud je ucho fyziologicky v pořádku. A je to jediný smysl, který je plně funkční už před narozením.

Poslouchání je chování. Je to schopnost věnovat pozornost slyšenému. Tuto schopnost se musíme aktivně učit. Umožňuje nám, aby mozek interpretoval zvuky, které slyšíme a abychom je mohli pochopit. Poslouchání je aktivní proces. A řekněme, že právě poslouchání zahrnuje sluchové zpracování.

Proč se mohou objevit potíže ve sluchovém zpracování?

1. Genetické poruchy, neurologické nálezy (Downův syndrom, DMO)

2. Neurofyziologické opoždění vývoje (Opožděný vývoj řeči, specifické poruchy učení, dyspraxie, hyperaktivita, porucha autistického spektra)

3. Nerovnoměrný vývoj (KISS syndrom, úrazy, nucená změna laterality)

4. Záněty středního ucha, tekutina ve středním uchu, časté ORL infekty, zvětšená nosní mandle

5. Alergie, intolerance, přecitlivělost na látky a potraviny, přetrvávající reflux

6. Nevhodné, příliš hlučné prostředí

7. Emoční problémy

Co všechno do sluchového zpracování můžeme zařadit?

1. Sluchová analýza

 • schopnost přesně rozkládat a skládat slova
 • rozlišení jednotlivých elementů řeči (věty, slova, slabiky, hlásky)
 • je důležitá i v písemném projevu (záměna pořadí písmen ve slově)
 • určení pozice hlásky ve slovech - první a poslední hláska, kde slyšíš hlásku

2. Sluchová syntéza

 • schopnost skládat hlásky do slov a slova do vět
 • má velký vliv na čtení a psaní

3. Sluchová pozornost

 • napřímení pozornosti ke sluchovému podnětu a vnímat jej
 • při poruše dítěti zvuky splývají, mají zmatek v tom co slyší

4. Lokalizace zvuku

 • schopnost rozeznat směr a vzdálenost zvuku
 • při poruše mají potíže klienti vnímat zvuky oběma ušima
 • potřebují delší čas na rozeznání odkud zvuk jde

5. Diskriminace, diferenciace

 • schopnost odlišit od sebe jednotlivé zvuky
 • rozvíjí se od narození - od neverbální diskriminace až k diskriminaci jednotlivých zvuků

6. Selekce

 • schopnost rozlišení významově nepodstatných ruchů a šumů od informací, které mají významový

7. Sluchová paměť, sekvenční vnímání

 • schopnost zapamatovat si slyšené sluchové podněty a podržet je v krátkodobé nebo dlouhodobé paměti
 • potíže se zapamatováním pořadí slabik ve slovech, pořadí slov ve větách
 • potíže se zapamatováním více verbálních podnětů za sebou
 • potíže v počítání z paměti
 • problémy v diktátech

8. Doplňování

 • schopnost spojovat jednotlivé fragmenty řeči do smysluplného celku

9. Vnímání a reprodukce rytmu

 • schopnost vnímat délku samohlásek
 • rozklad slov na slabiky
 • stavba vět a slov
 • schopnost reprodukce rytmuFormuláře pro klienty JIAS terapie


Jak funguje JIAS terapie? Tohle video hodně napoví

Video je v angličtině. Titulky snadno zapnete v pravém dolním rohu [cc]. K dispozici je slovenská verze.

Vytvořte si webové stránky zdarma!