Sluchové postižení

Téma sluchového postižení je velmi široké a rozmanité. Vždy však platí, že sluchové postižení, ať je jakékoliv, nese s sebou určité potíže v komunikaci. Záleží na míře a typu sluchové vady a na způsobu její korekce.


Jaké základní typy sluchového postižení existují?

Podle místa postižení

  • percepční poruchy sluchu
  • převodní poruchy sluchu
  • smíšené poruchy sluchu

Podle stupně sluchového postižení

1. Lehká nedoslýchavost ztráta 20 - 40 dB
2. Středně těžká nedoslýchavost ztráta 40 - 60 dB
3. Těžká ztráta sluchu ztráta 60 - 80 dB
4. Zbytky sluchu ztráta nad 80 dB
5. Úplná hluchota žádné zvukové vjemy

Podle doby vzniku

  • Vrozená
  • Získaná
  • Prelingvální vada - sluchová vada vzniklá před ukončením vývoje řeči
  • Postlingvální vada - vzniklá po ukončeném vývoji řeči

Podpora řeči a komunikace

Terapie se odvíjí od míry a typu sluchového postižení. Dále taky od osobnosti dítěte a jeho mentálních schopností.

U dětí s lehkou nedoslýchavostí se zaměřujeme na podporu sluchu a artikulace. Trénujeme sluch, zařazujeme cvičení na rozlišení jednotlivých zvuků, hlásek, délky samohlásek, počtu slabik. Dítě se se sluchadlem učí slyšet vše, co jen slyšet může. Dále podporujeme artikulaci a nacvičujeme výslovnost hlásek, ve kterých má dítě problémy.

Středně těžké sluchové postižení přináší většinou již významnější potíže v komunikaci. Často vnímáme opožděný vývoj řeči a nedostatky ve všech jazykových rovinách. V terapii se může jevit jako výhodné podpořit komunikaci znakováním a artikulaci daktylem. Využívá se velkého množství obrazového materiálu a didaktických pomůcek. Nacvičuje se cíleně odezírání. Dítě se učí využívat maximálně sluch s využitím naslouchadel.

U dětí s těžkým sluchovým postižením se podporuje takzvaná metoda totální komunikace. Od nejútlejšího věku jsou vedeni rodiče k užívání znakového jazyka. Mluvená řeč je rozvíjena s hmatovou a zrakovou podporou, s postupem věku se využívá u nácviku výslovnosti daktyl. Další nedílnou součástí terapie je odezírání a jeho nácvik. V souvislosti s odezíráním se cvičí od útlého věku systematicky zrakové vnímání. S dětmi je dobré vést od určitého věku obrázkové deníky. Cílem je svět "vizualizovat" - nahradit v co největší míře sluch zrakem.

Kdo pomůže rodině s dítětem se sluchovým postižením?

Zpočátku to bude raná péče. Centrum pro dětský sluch TAMTAM o.p.s. nabízí služby rané péče, která se specializuje na podporu rodin se sluchovým postižením. Poradci rané péče pravidelně jezdí do rodin, vedou rodiče k správnému přístupu k dítěti, vozí a půjčují vhodné pomůcky, poskytují sociální poradenství.
Více na https://www.detskysluch.cz/ 

Jak můžeme pomoci v naší poradně?

Několik let jsem pracovala ve Speciálně pedagogickém centrum v Jihlavě na pozici logopeda - surdopeda. Mojí pracovní náplní bylo zajistit péči klientům se sluchovým postižením.
Ambulantně jsem pracovala s dětmi napříč druhy a stupni sluchového postižení a vedla je k rozvoji komunikačních schopností. Ve většině případů jsem je vedla k verbální komunikaci - tedy mluvení - s využitím speciálních metod práce, postupů a pomůcek.
Dále jsem byla zodpovědná za jejich integraci do škol v rámci celého Kraje Vysočina. Spolupracovala jsem se všemi školami, které integrovali dítě, žáka či studenta se sluchovou vadou napříč všemi stupni školského systému. Pravidelně jsem školila pedagogy v přístupu ke sluchově postiženým žákům, navrhovala individuální vzdělávací plány, vedla veškerou papírovou agendu.
Se Speciálně pedagogickým centrem jsem v blízkém kontaktu a mohu zajistit zprostředkování služeb.
Úzce spolupracuji i se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v Jihlavě, kde mohu rovněž zprostředkovat kontakt.

Ve své soukromé poradně mohu nabídnout individuální surdopedickou péči a komplexní podporu komunikace. K terapii se sluchově postiženými dětmi využívám znakový jazyk, odezírání, daktyl, didaktické pomůcky, velké množství obrazového materiálu. Snažím se v maximálně možné rozvinout verbální schopnosti dítěte a jeho možnost domluvit se mluveným jazykem. Často připravujeme ve spolupráci s rodiči pomůcky šité na míru pro dané dítě.

Kochleární implantát

V roce 2020 jsem přispěla do odborného časopisu Listy klinické logopedie, který byl zaměřený na téma sluchového postižení. Článek "Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem" vychází z mých praktických dlouholetých zkušeností. Můžete si jej přečíst na tomto odkazu: https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202002-0008_therapeutic-specifics-of-children-with-severe-hearing-impairments-and-children-with-cochlear-implants.php


V roce 2022-2023 jsem spolupracovala se studentkou Kateřinou Císařovou na ověření její diplomové práce. V rámci své diplomové práce se zaměřila na překlad rehabilitačního a podpůrného materiálu společnosti MED – EL, který je vytvořený pro práci s dětmi s kochleárním implantátem v raném a předškolním věku. Může se Vám stát velmi vhodným pomocníkem a průvodcem pro každodenní práci s Vašimi dětmi a to hlavně pro rozvoj řeči a komunikace v celé její šíři.

Materiál si můžete volně stáhnout ve formátu pdf zde.

Jak na to: Najděte si ve spodní části publikace Murat Series. Vyberte publikaci "Murat Goes on a Picnic" a na tlačítku "Select language" vyberte "Czech", pak už jen stačí kliknout na "Download". Stejně tak postupujte u publikace "All in a Day" - "Jeden den v životě dítěte s kochleárním imlantátem". Materiál vytiskněte a pak už stačí si jen hrát, povídat a nechat se inspirovat k nejrůznějším aktivitám.

Děkujeme Mgr. Kateřině Císařové za tuto prospěšnou a smysluplnou práci a MUNI za podporu.

Na stránkách MEDEL naleznete i další velmi zajímavé publikace:

Vytvořte si webové stránky zdarma!