Poruchy autistického spektra

Autismus
Autismus

Porucha autistického spektra

  • "nemluví"
  • "nerozumí"
  • "mluví, ale neví co říká"
  • "má svůj svět"
  • "miluje stereotypy"

Autismus je vývojová porucha, projevující se abnormální sociální interakcí a narušenou komunikační schopností. Na poruchy autistického spektra - či obecněji autismus je stále nahlíženo jako na svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají. Autismus jako diagnózu je potřeba brát s plným respektem. Nejde o diagnózu samotnou, jedná se o důstojný život lidí, kteří s ní žijí. Mým cílem na této stránce není popsat všechny poruchy autistického spektra, diagnostiku, jejich symptomy, přístupy, terapie. Takových článků a odborných studií je jenom na internetu celá řada. V knižních titulech můžeme najít nespočet velmi kvalitní odborné literatury na toto téma. Ráda bych však zdůraznila, že součástí základní triády problémových oblastí pro poruchy autistického spektra je KOMUNIKACE (kromě sociálního chování a představivosti a hry). Co to znamená? Očekáváme, že pokud má dítě poruchu autistického spektra, bude nějakým způsobem narušena jeho komunikační schopnost. 

Jak řeč může vypadat? 

  • vývoj řeči bývá opožděný, nebo se řeč nevyvine vůbec
  • dítě nemá zájem o komunikaci, nesnaží se nedostatky ve verbální komunikaci kompenzovat jinými alternativními způsoby komunikace (např. mimikou, gesty)
  • u dětí, které mají vyvinutou řeč, je výrazně postižená schopnost iniciovat nebo udržet smysluplnou konverzaci s ostatními
  • objevuje se stereotypní a opakující se používání řeči nebo vlastní žargon
  • chybí různorodá, spontánní, symbolická a sociálně napodobivá hra odpovídající vývojové úrovni

Co můžeme nabídnout v naší poradně?

Již před mnoha lety jsem prošla oběma stupni vzdělávání k výměnnému obrázkovému systému VOKS a od té doby jej radostně využívám hlavně u dětí s poruchou autistického spektra a nejen u nich. Tuto metodu alternativní komunikace jsem si velmi oblíbila právě u dětí s narušenou komunikační schopností, ráda s ní pracuji. Má propracovanou metodiku, která doslova otvírá dětem a klientů s PAS význam komunikace. Vnímám ji jako smysluplný prostředek v rozvoji verbální komunikace a porozumění, ale i jako plnohodnotný alternativní komunikační systém.

V posledním roce jsem se rozhodla nahlédnout pod pokličku přístupům ABA terapie. Mám za sebou dva rozsáhlé online kurzy od Učení zABAvou, které se zaměřily na rozvoj našich kompetencí v oblasti rozvoje verbálních schopností u dětí nejen s poruchami autistického spektra. 

Nabízím individuální vedení ve VOKSu, ale i v dalších alternativních metodách jako jsou piktogramy, znakování, rozvoj mluvené řeči a její porozumění, využití alternativních komunikačních systémů na iPadu. Dále nabízím rozvoj komunikace s využitím množství obrazového materiálu a cílené vytváření komunikačního a řečového deníku.

Jsem zvyklá pracovat v systémech na které jsou klienti s poruchou autistického spektra zvyklí - například tranzitní karty, krabicové systémy. Proto mohu terapii a přístup "napasovat" do systému, který je pro dané dítě srozumitelný, předvídatelný a třeba jej již používá.

Ujišťuji rodiče, že neočekávám dítě, které bude soustředěně sedět u stolku a hned se mnou bude spolupracovat. Obvykle postupně a v krocích cílenou spolupráci s dítětem buduji, využívám hru jako přirozený prostředek pro učení a hledám cesty jak řeč a komunikaci podpořit. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!