Dysartrie a mozková obrna

Dysartrie

Dysartrie je porucha řeči, charakterizovaná špatnou artikulací. Jedná se o narušení schopnosti komunikovat, které má původ v poškození centrálního nervového systému nebo nervosvalového přenosu. Příznaky se odvíjí od rozsahu a charakteru neurologického onemocnění. U dětských klientů se nejčastěji pojí s tělesným postižením - dětskou mozkovou obrnou (DMO). Řeč se zdá být přerývaná a méně srozumitelná. Může být někdy spojena i s dysfagií (narušenou schopností polykání).

Příznaky dysartrie

  • potíže při artikulaci

  • potíže při ovládání mluvidel

  • narušené tempo řeči

  • narušená melodie hlasu

  • narušené tvoření hlasu (někdy až afonie - neschopnost tvořit hlas)

  • narušené dýchání (přerývané, povrchní, nekoordinované s tvorbou hlasu)

  • potíže s ovládáním hlasitosti

  • poruchy rezonance (zvýšená nebo snížená nosovost)

  • poruchy polykání

Terapie

Záleží na typu dysartrie a stupni postižení. Možnosti logopeda jsou ovlivněny omezeními dítěte v mnoha oblastech. Vždy pracuje ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem. V počátcích terapie se logoped zaměřuje hlavně na podporu a nácvik kousání, sání a polykání. Využívá řady masážních a stimulačních pomůcek. Dále motivuje dítě k verbálním projevům a speciální pomůcky k podpoře rozvoje řeči. Terapie bývá dlouhodobá a je zaměřená na všechny složky řeči. Někdy se ovšem, vzhledem k omezením, které klient má, nedaří řeč rozvíjet do té míry, aby mohla sloužit ke komunikaci. Pak hledá logoped cestu k dorozumění klienta s okolím jinými formami. Jedná se o takzvané alternativní a augmentativní formy komunikace (více v článku o alternativní a augmentativní komunikaci).

Co můžeme nabídnout v naší poradně?

V roce 2015 - 16 jsem absolvovala certifikované vzdělávání NDT Basic Bobath. Toto vzdělávání mi umožňuje terapeuticky pracovat s klienty s dysartrií a dysfagií.

Nabízím vedení v Bobath terapii, která se primárně orientuje na to, co je pro klienta smysluplné. Začínáme s nácvikem kousáním, sáním, polykání, stimulací orálních schopností. Postupně vedeme k cílené fonaci, prohloubení dechového stereotypu a podpoře verbálních dovedností.

Pokud se nedaří (vlivem vážných neurologických potíží) rozvoj mluvené řeči, přistupuji k výběru a aplikaci alternativní komunikační techniky - piktogramů, znaku do řeči, předmětové komunikace, VOKSU, komunikace pomocí iPadu, komunikátorů, switchů atd...


Odkazy, které by vás mohly zajímat:

www.detska-mozkova-obrna.cz/

https://www.petit-os.cz

Dysartrie u dospělých

Dysartrie u dospělých patří mezi získané motorické řečové poruchy, které vznikají na základě organického poškození nervové soustavy (poškození může vzniknout kdekoli na dráze od mozku po samotný sval). Důsledkem ochrnutí, slabosti orofaciálního svalstva či narušené koordinace je v různé míře i variabilitě narušena hybnost, plánování i kontrola pohybů čelisti, tváří, rtů, jazyka, měkkého patra, hltanu, hrtanu, hlasivek...

Člověk s dysartrií nemá problémy s porozuměním mluvené či psané řeči, s gramatikou.

Dysartrie se objevuje často v kombinaci s poruchou polykání - dysfagií/afagií, poruchou hlasu dysfonií/afonií, poruchou programování artikulovaného projevu - verbální dyspraxií/apraxií, poruchou schopnosti mluvené řeči a rozumění mluvené a psané řeči - afázií, poruchou plynulosti řeči - koktavostí...aj.

Zdroj informací o dysartrii u dospělých: https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--co-je-to--dysartrie

Mozková obrna

Mozková obrna (zkráceně MO), dříve dětská mozková obrna (zkráceně DMO), je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti.

Pod tento pojem se nezahrnují poruchy hybnosti, které jsou způsobené různými onemocněními svalů či periferních nervů. Nesmí se také zaměňovat s dětskou obrnou, virovým infekčním onemocněním.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dětská_mozková_obrna

Vytvořte si webové stránky zdarma!