Vývojová dysfázie

  • "mluví jako cizinec"
  • "špatně rozumí"
  • "v řeči je výrazně opožděný proti vrstevníkům"

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností nebo neschopností naučit se komunikovat mluvenou řečí. Příčinou je porucha centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center. Projevuje se širokou symptomatikou včetně výrazně nerovnoměrného vývoje celé osobnosti. Důležitá informace je, že se neváže k intelektu. Postižení může mít různou hloubku, podle níž se odvíjí různě široká škála příznaků. Ty se mohou objevovat v rozmezí od jednotlivých dysfatických projevů až po úplnou nemluvnost.

Projevy dysfázie

  • opožděný vývoj řeči

  • poškození jazykových schopností - schopnost tvořit jednotlivé hlásky, spojovat je do slabik a slov, narušená gramatická struktura vět a jejich stavba

  • slovní zásoba chudá

  • porucha sluchového vnímání - špatná schopnost reprodukce rytmu, melodie a dynamiky řeči, narušení fonematického (hláskového) slyšení, sluchová paměť

  • porucha zrakového vnímání - optická paměť, schopnost rozlišování tvarů, prostorová a pravolevá orientace

  • poruchy jemné i hrubé motoriky

  • ve školním věku se často pojí se specifickými poruchami učení

Terapie dysfázie

Logopedická terapie je systematická a dlouhodobá, často letitá. Úspěch je závislý nejen na kvalitách odborníka - klinického logopeda, hloubce postižení, osobnosti dítěte, ale hlavně na citlivé spolupráci s rodiči. Řeč se staví postupně, dle zásady od jednoduššího ke složitějšímu. Logoped zpravidla vede s dítětem logopedický deník, který slouží k pravidelné práci doma. Používá se řada didaktických vizuálních a manipulačních pomůcek. Cílem je zapojit co nejvíce smyslů (hmat, zrak, chuť, čich, sluch) k zafixování řečových schémat. Řeč je stavěna pěkně od základů. Zvuky, jednoslabičná slova, dvouslabičná slova, jednotlivé slovní okruhy, krátká věta dvouslovná, tříslovná, komunikace v jednoduchých větách, trénink sluchového vnímání atd. V pozdějších částech terapie se trénuje např. použití zvratného zájmena se, užití časů, tvary slov v jednotlivých pádech atd.

Co můžeme nabídnout v naší poradně:

V naší poradně nabízíme klientům s dysfázií komplexní přístup. Snažím se podporovat rozvoj řečových schopností v celé jejich šíři. Zaměřujeme se cíleně na rozvoj sluchového vnímání a všech jeho dílčích funkcí. Rozvíjíme motorické schopnosti - od motoriky mluvidel, přes jemné motorické schopnosti až hrubé motorice. Zaměřujeme se na podporu slovní zásoby aktivní i pasivní. Později, v rámci školní docházky propojujeme řečové a sluchové schopnosti se čtením a psaním.

Pokud má klient narušené centrální sluchové zpracování, které se projevuje symptomaticky do jeho řeči a později tajké do čtení a psaní, pak nabízíme vedení v  individualizované sluchové JIAS terapii.

V případě potřeby zprostředkujeme kontakt se speciálně pedagogickým centrem, které může vydat potřebná doporučení ohledně výuky ve škole.

Dále Vám můžeme doporučit vhodné klinicko-logopedické pracoviště v blízkosti Vašeho bydliště. Zde můžete vyhledat nejbližšího klinického logopeda:

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost-adresar-logopedickych-pracovist

K tématu dysfázie jsem napsala článek pro časopis Průvodce společným vzděláváním s názvem Dřina s dysfázií: 7 doporučení k jejímu zvládnutí. Celý článek si můžete přečíst kliknutím níže.

Vytvořte si webové stránky zdarma!