Kdo je logoped a s čím může pomoci?

Klinický logoped

Logoped může být zaměstnán v rezortu zdravotnictví. Jedná se o klinického logopeda s atestací, nebo o logopeda, který k atestaci pro práci ve zdravotnictví směřuje. Takové logopedy najdete například v nemocnicích při foniatrických a ORL ambulancích, na odděleních LDN, na specializovaných pracovištích pro pacienty s rozštěpovými vadami, sluchovým postižením, v léčebnách a lázních nebo v soukromých logopedických ambulancích. Péče je plně hrazená zdravotní pojišťovnou.

Školský logoped

Dále můžete navštěvovat logopedy ve školských zařízeních. Jedná se o takzvané školské logopedy. Obvykle pracují ve speciálně pedagogických centrech, pedagogicko-psychologických poradnách, na školách a školkách pro děti s vadami řeči či sluchu.

V mateřských školkách nebo ve školách se můžete setkat s logopedickými asistenty. Logopedický asistent je člověk s pedagogickým vzděláním a dalším vzděláním logopedického charakteru (logopedický kurz, bakalářské studium zaměřené na logopedii). Asistenti pracují pod vedením školského logopeda a zaměřují se pouze na prevenci vzniku vad řeči nebo na úpravu prostých vad řeči - dyslálie (patlavosti). Ve školkách odvádějí obrovský kus práce. Se skupinou dětí rozvíjejí schopnosti, které podmiňují správný vývoji řeči. Provádějí s dětmi dechová a artikulační cvičení, trénují sluchové vnímání, cit pro rytmiku, cvičí verbální paměť, rozvíjejí slovní zásobu atd...

S čím může logoped pomoci?

Záběr logopedické péče je nesmírně široký. Tak jak je rozmanitá povaha jednotlivých logopedických diagnóz, takové kompetence musí splňovat odbornost každého logopeda. Ten by měl být připraven na klientelu v širokém věkovém rozmezí - od malých batolat až po seniory.

V první řadě jde každému logopedovi o komunikaci. Ta by měla být funkční, tedy účinná. Klient by měl být schopen řečový signál přijmout - slyšet ho, porozumět mu, dekódovat ho a pak na něj adekvátně odpovědět, tak aby mu komunikační partner byl schopný porozumět. Logoped by měl udělat maximum, aby toto svému klientovi umožnil. K tomu může použít celou řadu postupů, metod a pomůcek. Možnosti a hranice jsou samozřejmě závislé jak na odbornosti logopeda, tak na stavu klienta, jeho osobních, mentálních a zdravotních schopnostech a logopedické diagnóze.

Vytvořte si webové stránky zdarma!